ป้ายโฆษณา
กุมภาพันธ์ 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

logo_newsขอเชิญสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยเข้าประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลงานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยการเรียนรู้และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย โดยสามารถส่งกิจกรรมพร้อมสื่อประกอบได้สถานศึกษาละ 1 ผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีสื่อประกอบกิจกรรม
 3. เป็นหน่วยบูรณาการที่จัดภายใน 1 สัปดาห์ หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นโครงงาน (1 หน่วย หรือ 1 โครงงาน)
 4. เป็นกิจกรรมที่จัดและเห็นผลแล้วในปีการศึกษา 2555 โดยเลือกจาก 1 สาระที่ควรเรียนรู้
 5. เป็นเอกสารไม่ควรเกิน 20 หน้า กระดาษ A4 และภาพไม่เกิน 20 ภาพ

เงื่อนไข

นำเสนอกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม
 2. ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้น (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
 3. การบรรยายประกอบกิจกรรม ไม่จำกัดรูปแบบ (เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจกิจกรรมยิ่งขึ้น)

นำเสนอสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับใช้ในกิจกรรมข้างต้น
 2. รายละเอียดวัสดุที่ใช้และวิะีการผลิต
 3. ขั้นตอนและวิธีใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม

วิธีการส่งผลงาน

ส่งรูปเล่มแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ พร้อมแผ่น CD ผลงาน มีที่ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ 51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันและเวลาส่งผลงาน

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2556

download เอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 22:25 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ. รายงานผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ผ่านระบบออนไลน์ ด่วน  new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ LAS ด่วน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

nietsแจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

logo_newsเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1Download เอกสารตามหนังสือที่ ศธ 04018/ว3471 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง ทบทวน ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา