ป้ายโฆษณา

news 1สพฐ. ได้ส่งแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบ NT ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการทุกสนามสอบดำเนินการ ดังนี้

แนวปฏิบัติการจัดสอบ NT

ให้มีกรรมการกำกับห้องสอบห้องละ 2 คน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด

การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบมีที่นั่งสอบไม่เกิน 35 คนต่อห้อง ในกรณีที่โรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียนเกิน 35 คน แต่ไม่เกิน 40 คน อาจจัดห้องสอบเป็นห้องเดียวกันได้ แต่ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันพอสมควร และไม่ควรจัดโต๊ะให้อยู่นอกห้องสอบ กรณีจำนวนผู้เข้าสอบเกิน 40 คน ให้จัดห้องสอบเพิ่ม

ประกาศรายชื่อนักเรียนและแผนผังที่นั่งสอบติดที่หน้าห้องสอบทุกห้อง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนที่ต้องระบายในกระดาษคำตอบ เช่น รหัสโรงเรียน รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก

จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบให้นักเรียน หรือกำชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ

ดำเนินการสอบตามลำดับขั้นตอนดังนี้

  1. ให้กรรมการกำกับห้องสอบ ดำเนินการสอบตามเวลาที่กำหนดในตารางสอบ ก่อนเวลาเริ่มการสอบ ให้เปิดซองบรรจุแบบประเมินความสามารถแต่ละด้านและกระดาษคำตอบ ก่อนเปิดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุ (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธานสนามสอบเพื่อ แจ้งศูนย์ประสานการสอบ) โดยเรียกตัวแทนนักเรียนที่เข้าสอบเป็นพยาน และลงลายมือชื่อความเรียบร้อยของ ซองบรรจุ จึงให้กรรมการกำกับห้องสอบแจกกระดาษคำตอบและแบบประเมิน ฯ โดยคว่ำหน้าแบบประเมิน ฯ ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ
  2. ให้กรรมการกำกับห้องสอบ อธิบายการกรอกรหัสรายการต่างๆ ที่ด้านหน้า กระดาษคำตอบและชี้แจงวิธีการเขียนหรือระบายรหัสลงในช่อง ตรงกับตัวเลขรหัสที่กรอกไว้
  3. ให้นักเรียนเปิดแบบประเมิน ฯ พร้อมกัน
  4. ให้กรรมการกำกับห้องสอบย้ำเรื่องเวลาที่ใช้ในการสอบ
  5. ในขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบ ให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจความเรียบร้อย และ ป้องกันการทุจริต โดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีที่มีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น เพื่อที่กรรมการกำกับห้องสอบ จะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบา ๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งห้อง ให้เขียนบนกระดาน (กรรมการกำกับห้องสอบตอบข้อสงสัยเฉพาะกรณีที่ข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือ มีข้อบกพร่องอื่น ๆ เช่นข้อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์บกพร่อง)
  6. การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ คือ ครึ่งเวลาที่กำหนดให้และเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ควรเตือนอีกครั้งหนึ่ง
  7. ในกรณีที่มีผู้ทำเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ให้วางแบบประเมิน ฯ และกระดาษคำตอบไว้ที่โต๊ะที่นั่งสอบ โดยปิดแบบประเมิน ฯ และสอดกระดาษคำตอบไว้โดยให้หัวกระดาษยื่น ออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม แล้วให้วางแบบประเมิน ฯ พร้อมกระดาษคำตอบไว้ที่โต๊ะนั่งสอบของแต่ละคน ก่อนออกจากห้องสอบ เตือนไม่ให้นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบ ออกนอก ห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้ เพื่อเตรียมสอบในฉบับต่อไป
  8. ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการกำกับห้องสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ จากโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนทุกคน นำกระดาษคำตอบมาเรียงตามเลขที่นั่งสอบบรรจุซองให้กรรมการเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (เนื่องจากกระดาษคำตอบ 1 แผ่น ใช้สอบ 3 วิชา ในช่วงพักกลางวันนักเรียนจะสอบเสร็จความสามารถด้าน ภาษา และความสามารถด้านคำนวณ) และเมื่อสอบวิชาความสามารถด้านเหตุผล จึงให้เบิกกระดาษคำตอบ (เดิม) และแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลจากกองกลางแจกให้นักเรียนสอบต่อไป หลังจากสอบความสามารถ ด้านเหตุผลเสร็จเรียบร้อยให้เก็บกระดาษคำตอบจัดเรียงตามเลขที่นั่งสอบพร้อมบรรจุซอง นำส่งกองกลาง ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อกำกับให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมนำส่งศูนย์ประสานการสอบต่อไป

หมายเหตุ กรณีขาดสอบ ไม่ต้องแทรกกระดาษคำตอบ/กระดาษเปล่า

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 16:32 น.)

 
ป้ายโฆษณา

580524

กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

580403

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรม Inquiring Mind ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

downloadDownload เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏฺบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

downloadDownload เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsแจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก จัดประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" วันที่ 15 พ.ค. 2558

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
sad01นางนุดี รุ่งสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

sad01คุณพุ่อไล้ ชัยสรรค์ บิดาของนายสินชัย ชัยสรรค์ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

551120

นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

Miss Sasiphim Phaetwong

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา